Uzmanlık Alanlarımızı İnceleyin

TANIM
Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.

GÖREVLER
Çevre mühendisi her türlü çevre sorunlarına, teknik düzeyde çözüm üretir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere;

• Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler,
• Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır,
• İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar,
• Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır,
• Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir,
• Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar,
• Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.

TANIM
Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir.

GÖREVLER
• Elektrik enerjisi üreten termik, nükleer ve hidroelektrik santrallerin yapımı, çalıştırılması ve bakımını yapar,
• Elektriğin, üretildiği noktadan tüketileceği noktalara kadar, dağıtımında kullanılacak direklerin ve kabloların tasarımının ve hesaplarının yapılması ve dağıtımının gerçekleştirilmesi işlerini yapar,
• Elektrik enerjisi tüketen tesislerin (ev, fabrika, büro, park vb.) projesinin, montajının yapılması ve işletilmesi çalışmaları yapar,
• Bu işler için gerekli işgücü ve maliyetin hesaplar,
• Elektrik sistemlerinin verimini artırmak için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür.

TANIM
Gıda mühendisi, gıda ham maddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren kişidir.

GÖREVLER
• Gıda maddelerinin özelliklerini kaybetmeden uzun süre korunması, hammaddelerden daha verimli olarak yararlanılması, artık maddelerin değerlendirilmesi, yeni ürünlere dönüştürülmesi ya da en az düzeye indirilmesi konularında araştırma yapar,
• Yaptığı araştırmalar doğrultusunda, yeni ürünlerin oluşturulması ve daha ekonomik üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlar, bunların uygulanmasını sağlar,
• Üretim sırasında çıkabilecek sorunları teknik bilgi ve becerisiyle gidererek, işlerliğin devamını sağlar,
• Üretici olarak, diğer üreticilerle rekabet edebilecek en uygun yöntemleri seçer, en az maliyetle en iyi ürünün üretilmesi konusunda çalışmalar yapar,
• Üretimi, ham maddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetler, kalite kontrolünü yapar.

TANIM
Bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan,yaptıran ve yapım çalışmalarının yürütülmesini denetleyen kişidir.

GÖREVLER
• Yapılması istenen yapının planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik hesapları yapar, bunlarla ilgili projeler hazırlar, gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç gereçleri sağlar,
• İnşaat projeleri ile ilgili olarak yapıyı yaptıran kişi veya birimin istekleri doğrultusunda proje ve ihale dosyası hazırlar,
• İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projelerini çizer, gerekirse projede değişiklik yapar,
• Şantiye kurdurur, insan gücü sağlar, çalışanlar için iş güvenliğini sağlayıcı önlemler alır,
• İnşaatı belli bir program dahilinde yürütür, uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlar,
• Özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler, özel fiyat analizi hazırlar, ihale komisyonuyla birlikte ihale işlemlerini yapar, ihalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetler,
• İnşaatta çalışanların ücretini, çalışma koşullarını ve sosyal haklarını takip eder, denetler,
• Geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir, teslim işlemlerinin yapılmasını sağlar,
• İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapar,
• Yeni teknolojilerin uygulanması için işbaşı eğitimi yapar, yaptırır.

TANIM
Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarını yürüten kişidir.

GÖREVLER
• Jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırır, potansiyelini belirler ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlar,
• Yerkürenin yüzeyini ve yeraltındaki doğal zenginliklerin maden, petrol, doğalgaz, yeraltı suları gibi kaynakların birikimi ve dağılımına neden olan faktörleri inceler,
• Jeotermik (sıcak su) enerjiyi bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırır,
• Doğal afetlerin (heyelan, deprem, su baskını gibi) nedenlerini araştırır, bunların zararlarını azaltmaya yönelik incelemeler yapar,
• Yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, buz, dolu, yağmur, sel, su baskını gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler, bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve en aza indirilmesi için çözümler üretir,
• Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlar,
• Yerüstünden ve yeraltından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar,
• Kent alanlarının, imar çalışmaları ve nükleer enerji santralleri köprü, baraj, liman, havaalanı, tünel, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapar,
• Çalışma konularıyla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütür.

TANIM
Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten kişidir.

GÖREVLER
• Maden sahalarını saptamak için, jeolojik, topoğrafik ve çevresel etkileri değerlendirir, olası maden sahalarından örnekler aldırır, kimyasal ve petrografik analizlerinin kimya ve jeoloji mühendislerince yapılmasını sağlar. Düzenlenen raporları jeoloji mühendisleriyle değerlendirir. Maden yataklarının yerini, rezerv miktarını, etrafını saran tabakaların cinslerini ve özelliklerini saptar,
• Madenlerin çıkartılması için, maden kuyusu, galeri kırma ve ayırma tesisleri, su ve elektrik kaynakları ile taşıma kolaylıkları gibi yer üstü tesis ve araçları planlar, maliyetini hesaplar,
• Üretim yöntemlerine, maden yatağının karakterine, tipine ve büyüklüğüne göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirler,
• Yeraltında ve yerüstünde yürütülen maden ve taş ocağı işlerine gözetmenlik yapar,
• Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve cevher tozlarını sıvı bir ortamda yüzdürerek ayırma gibi işlemleri planlar ve çalışmaları gözetir.

TANIM
Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir.

GÖREVLER
Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir;

• Tasarlama
• Üretim yönetimlerini geliştirme
• Üretimi planlama ve uygulama

Çalışılan yerin gelişmişlik düzeyi ve özelliklerine göre bu görevlerin ağırlıkları değişebilir.
Gelişmekte olan ülkelerde bu işlev daha çok uygulama biçiminde, gelişmiş ülkelerde ise; tasarlama, planlama ve üretim yöntemleri geliştirme şeklinde olmaktadır.

Çalıştığı kuruma göre, ucuz ve kullanışlı mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin, içten yanmalı motorların, nükleer reaktörlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ile uğraşır.

TANIM
Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve olanaklarına göre tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişidir.

GÖREVLER
Mimarlık, insanın içinde yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz
önüne alarak tasarlama sanatıdır. Mimar bu amacı gerçekleştirmek için;

• Yapılacak binanın şehir imar planına uygun olup olmadığını inceler,
• Planlama kavramlarını binaya ve çizimleri tüm planlamaya dönüştürebilmek için gerekli endüstri, organizasyon, tüzük ve usuller doğrultusunda çalışır.
• Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini ve mali olanaklarını öğrenir,
• Bir proje tasarısı için araştırma metotlarını kullanarak özet bilgi hazırlar,
• Bina tasarımı ile ilgili yapısal tasarım, inşaata ait ve mühendislik ile ilgili problemleri çözümler,
• Binanın planını çizer,
• Yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar,
• Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile oluşturur ve yürütülmesini denetler,
• Şantiyede kullanılacak olan ayrıntılı planı çizer,
• Binanın plana uygun yapılıp yapılmadığını denetler,
• Binalarda değişiklik veya onarım için plan yapar.

TANIM
İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi alanında çalışan kişidir.

GÖREVLER

• Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar,
• Toprağın verimini artırıcı önlemler alır,
• Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,
• Tohumların ekilmesi,fidelerin/fidanların dikilmesi,gübrelenmesi, ilaçlanması
• ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler,
• Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması
• ve pazarlanması ile ilgili yöntemler geliştirir,
• Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin
• iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar,
• Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitir.

TANIM
Herhangi bir işi yapmak veya bir sorunu çözmek amacı ile bilgisayar donanım ve yazılımlarını tasarlayan, gerçekleştiren ve geliştiren kişidir.

GÖREVLER
Bilgisayar mühendisleri yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında değişik görevler
üstlenebilirler. Aşağıda ana başlıklarda belirtilen görevlerde bulunabilirler:

1. Sistem çözümleyici olarak görev yapanlar;

• Kuruluşun işlevine göre bilgisayar donanımı ve yazılımı ihtiyacını saptar,
• Bu uygulama sistemini belli bir zaman içerisinde kurar,
• Sistemin çalışması sırasında meydana gelebilecek aksaklıkları saptar ve ortadan
kaldırır,
• Sistemin iyileştirilebilmesi için gerekli yöntemleri, kullanılacak araç ve gereçleri,
çalışacak personeli belirler,
• Her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar, karşılaşılabilecek
güçlükler için önlemler alır ve personele bunlarla ilgili bilgi verir,
• Bilgisayar sisteminin kurulduğu kuruluşta sistem uzmanı olarak gerek donanım
gerekse yazılım alanlarında hizmet verir.

2. Sistem programcısı olarak görev yapanlar;

• Bilgisayarın işletim sistemi üzerinde program geliştirir,
• Değişen teknolojiye göre kullanımı daha ileri düzeyde olan yeni işletim
sistemleriyle eskisini değiştirir,
• Sisteme destek olacak yazılımlar geliştirir.

3. Uygulama programcısı olarak görev yapanlar;

• Herhangi bir işi bilgisayara yaptırmak veya bir sorunu bilgisayar yardımı ile
çözmek için gerekli teorik işlemleri ve bunların uygulama sırasını saptar,
• Bilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini
belirler,
• Yazılımın akış şemasını hazırlar,
• Bu şemaya uygun olarak yazılımı herhangi bir programlama dili ile gerçekleştirir,
• Programın amaca uygun olarak çalışıp çalışmadığını, varsa çalışması sırasında
meydana gelen aksaklıkları saptar,
• Eksiklikleri ve hataları, bir daha meydana gelmeyecek şekilde ortadan kaldırır,
• Programı, amaca uygun hizmet verebilecek şekilde hazırladıktan sonra kullanım
yönergesini hazırlayarak bilgisayar operatörlerine teslim eder.

4. Veri tabanı yöneticisi olarak görev yapanlar;

• Amaca yönelik kullanımı hızlı ve pratik olacak şekilde özel bir veri tabanı
oluşturur,
• Varolan özel veri tabanını geliştirir,
• Veri tabanı kullanımı ile ilgili konularda çalışarak kullanıcıların sorunlarını
çözümler,
• Şifre oluşturarak, veri tabanının güvenliğinden sorumlu olur. TÜRKİYE İŞ KURUMU 2

5. Veri iletişim uzmanı olarak görev yapanlar;

Diğer veri iletişim donanım ve yazılımından, bilgisayar ağlarından ve işletiminden
sorumludur,
Merkez ve merkeze bağlı diğer birimlerin birbiriyle olan veri haberleşmesinde kullanılan
donanım ve yazılımların çalışmalarını devamlı kontrol eder, aksaklıklar oluştuğunda
aksaklıkları ortadan kaldırır,
Sistemin veri haberleşmesinin daha iyi, güvenli ve hızlı olması için yeni teknolojileri
araştırır ve sisteme uygular.

6. Bilgi işlem birimi yöneticisi olarak görev yapanlar;

• Kuruluşun tüm bilgi işlem çalışmalarını planlar ve yönetir,
• Yeni ya da geliştirilmiş sistemler kanalıyla, kuruluşun işleyişinde ve çalışmalarında
gelişmeler planlar,
• Önerilen sistemleri değerlendirir ve uygun çalışmaları önerir,
• Ek bilgi işlem hizmetleri isteklerini değerlendirir,
• Yeni donanım ve yazılım teknolojilerini değerlendirir ve kuruluşun ihtiyaçlarına
uygunluğunu saptar,
• Personel ve yazılım-donanım kaynaklarının performansını yönetime bildirir,
• Bilgi işlem çalışmaları için plan ve bütçeler geliştirir,
• Birimin çalışmalarını denetler,
• Birime alınan personelin eğitimini sağlar.

7. Eğitmen olarak görev yapanlar;

• Bilgisayar kuruluşunda çalışan personeli yazılım ve donanım düzeyinde eğitir,
• Bilgisayar kurslarında mevcut uygulama paketlerini, programlama dillerini, veri
tabanı ve işletim sistemlerini, donanım teknolojilerini öğrencilere anlatır,
• Üniversitelerde bilgisayar alanında eğitmen olarak görev yaparlar.

8. Danışman olarak görev yapanlar;

• Bilgisayar firmalarında, satış yapan kurum ve kuruluşlarda gelişen teknolojiye göre
donanım ve yazılım alanlarında tavsiyelerde bulunur,
• Firmaların, kurum ve kuruluşların karşılaştıkları sorunlar karşısında çözüm getirici
önerilerde bulunur.

9. Mikroişlemci tasarımcısı olarak görev yapanlar;

• Mikroişlemcinin kullanılacağı alana göre, mikroişlemcinin emir kümesini oluşturur,
gerekli fonksiyonel birimleri tasarlar, geliştirir ve benzetimini yapar,
• Mikroişlemcinin kullanılacağı yerlere uygun olacak şekilde boyutları, bacak
sayılarını ve diğer fiziksel özelliklerini tasarlar,
• Mikroişlemcinin donanımını amaca uygun şekilde tasarladıktan sonra mevcut yarı
iletken teknolojisi ile mikroişlemciyi gerçekleştirir,
• Mikroişlemcinin gerektirdiği ara yüzler varsa bunları da mikro işlemci ile uygun
olacak şekilde tasarlar ve üretir,
• Mikroişlemcinin, onun yan parçalarının ve assembler dilinin kullanımına ilişkin
yönergeler hazırlayarak bu teknolojiyi kullanacak şirket, araştırma grupları veya
üniversitedeki personelin eğitimini sağlar.

10. Bilgisayar donanımı tasarımcısı olarak görev yapanlar;

• Bilgisayara yaptıracağı işi veya bilgisayar yardımı ile çözeceği sorunu belirler. TÜRKİYE İŞ KURUMU 3
• Mevcut mikroişlemci, onun ara yüzleri ve çeşitli tüm devreleri kullanmak suretiyle
amacı gerçekleyebilecek donanımı kullanılacağı ortamların fiziksel şartlarına
uyacak şekilde tasarlar,
• Donanımı çalıştırır, varsa eksiklerini bulur ve giderir,
• Donanımın diğer bilgisayar birimlerince tanınması için gerekli yazılımları hazırlar,
• Yazılım ve donanımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, bu teknolojinin
kullanım yönergesini hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar.